Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Riktlinjer för programledare och medarbetare

SVT värnar om sin och den enskilda medarbetarens trovärdighet och publicistiska integritet. Företaget arbetar efter riktlinjer som tydligt anger vad som gäller för SVT:s programledare, programpresentatörer, producenter, reportrar och andra medarbetare som är, eller av publiken kan upplevas som, företrädare för SVT.

Det är viktigt att ”varje fysisk eller juridisk person” (till exempel produktionsbolag och dess medarbetare) som ska arbeta med SVT:s publicistiska verksamhet i tv, online och i sociala medier, blir informerad om och accepterar att SVT som public service-företag intar en särställning i samhället.

Detta innebär att SVT, den externa producenten/produktionsbolaget och enskilda programmedarbetare ska agera så att de uppfattas som oberoende gentemot såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen, maktsfärer och kontroversiella partsuppfattningar i samhället.

Det gäller alltså medarbetare oavsett i vilken form de är knutna till SVT, som anställda eller som enskilda näringsidkare eller genom bolag.

Det är inte möjligt att förutse och lista alla situationer som kan komma att stå i konflikt med SVT:s trovärdighets- och integritetsintressen. Därför måste bedömningar göras från fall till fall, och det görs av SVT:s projektledare.

Riktlinjer för medarbetare som företräder svt eller kan uppfattas som företrädare för svt:

  • Medarbetare som företräder SVT, eller kan uppfattas som företrädare för SVT, kan inte utnyttja sin ställning i syfte att främja politiska partier eller andra som agerar i kontroversiella samhällsfrågor.
  • Medarbetare som företräder SVT som programledare och motsvarande och som, sedan punkt 1 ovan beaktats, utnyttjar sin rätt att offentligt framföra sin mening i sådana sociala, ekonomiska, politiska och kulturella frågor som normalt sett kräver en opartisk hållning från SVT:s sida ska avhålla sig från att behandla dessa frågor i programverksamheten.
  • Medarbetare som framträder i SVT:s sändningar med bild, namn eller röst som företrädare för SVT ska med särskild omtanke efterleva kraven i SVT:s sändningstillstånd. Det innebär bland annat att ge korrekta fakta och inte låta privata åsikter styra programmen. Detta är speciellt betydelsefullt för medarbetare som verkar inom nyheter, samhälls-, fakta- och sportområdena samt kulturgranskning.
  • Medarbetare ska under den tid hon/han är knuten till SVT vara mycket restriktiv vad gäller att utföra uppdrag för myndigheter och företag. Detsamma gäller uppdrag som ingår i organisations- eller intressegruppsmarknadsföring och utåtriktade aktiviteter (Uppdrag för lokal förening för boende-, hem och skola, fritidsintressen och liknande är exempel på uppdrag som ej åsyftas).
  • Medarbetare ska helt avhålla sig från sådana uppdrag som kan medföra att SVT:s oberoende eller opartiskhet med fog kan ifrågasättas (För fackliga uppdrag gäller förtroendemannalagen).
  • Medarbetare ska avhålla sig från att agera så att det kan uppfattas som ett otillbörligt gynnande av produkter, företag eller varumärken.
  • Medarbetare som önskar ge ut en bok eller annan kulturprodukt med material till vilket SVT innehar upphovsrätt eller annan rätt måste först inhämta företagets skriftliga tillstånd.
  • Medarbetare som erbjuds delta som medverkande för att främja konkurrerande medieföretags utbud (tv, webb med mera) ska informera SVT om detta för godkännande.

Kontakta SVT:s projektledare för ytterligare information.