Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rättigheter som ska förvärvas och ersättas

Avtalet mellan SVT och den externa producenten reglerar dels vilka förvärv av rättigheter som produktionsbolaget ska göra från upphovsmän och övriga rättighetshavare, dels vilket nyttjande som ska ersättas.

Kontraktering medverkande produktionsutläggningar

Produktionsbolaget ska göra fullständiga rättighetsförvärv för alla framtida nyttjanden.

För de medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer ska den ersättning som SVT betalar till produktionsbolaget omfatta minst de nyttjanden som anges i tabellen nedan. Rättigheterna ska vara förvärvade fullt ut (det vill säga, ha övergått till SVT) men den ekonomiska avlösningen för tillkommande nyttjanden sker senare.

För samtliga övriga kategorier medverkande och personal, ska all framtida användning vara fullt ersatt/avlöst.

Uppställningen nedan är en översiktlig beskrivning och de närmare villkoren regleras i avtal mellan SVT och produktionsbolaget.

 

Kontraktering medverkande samproduktioner

Genom samproduktionsavtalet fördelas exploateringsrättigheterna till programmet mellan parterna. Som huvudregel gäller att SVT erhåller samtliga tv-rättigheter (såväl fri-tv som betal-tv) till programmet i Sverige (och rättigheter till SVT World) samt rätt att tillgängliggöra programmet via SVT:s internetdomäner.

Övriga exploateringsrätter som fördelas i avtalet är exempelvis tv-rättigheter utanför Sverige, biografrättigheter och video-on-demand rättigheter (vid sidan av SVT:s interneträttigheter enligt ovan).

I en samproduktion där SVT deltar, krävs det att den externa producenten förvärvar samtliga rättigheter för samproducenternas räkning.

När SVT deltar som samproducent i samproduktioner, krävs att den externa producenten avlöser de nyttjanden som är aktuella för SVT:s del. Ersättning till medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer ska omfatta minst de nyttjanden som anges i tabellen nedan.

I vissa fall har SVT eller annan samproducent redan innan samproduktionsavtalet ingås, kontrakterat medverkande (exempelvis manusförfattare). De undantas då från produktionsbolagets ansvar.

Uppställningen nedan är en översiktlig beskrivning och de närmare villkoren regleras i avtal mellan SVT och den externa producenten och eventuellt övriga samproducenter.

 

Förköp visningsrätt

SVT har normalt sett ingen insyn i de underliggande avtalen mellan den externa producenten och medverkande eftersom SVT inte har något ägande i programmet.

Den externa producenten garanterar att samtliga rättigheter i och till programmet som krävs för SVT:s nyttjanden är förvärvade och avlösta (med undantag för webb-utnyttjande av musik på IFPI/SAMIS repertoar).

Vid förvärv av visningsrätt med medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer, omfattar SVT:s licensersättning som regel följande nyttjanden:

  • En eller flera licensperioder om trettio dygn under vilken SVT ska ha rätt att sända programmet vid obegränsat antal tillfällen i Sverige och i SVT World, samt att göra programmet tillgängligt via SVT:s internetdomäner (vid programserie från och med sändning av respektive episod till och med trettio dygn efter sändning av sista programmet i serien).
  • korta avsnitt vid marknadsföring av programmet och /eller SVT.
  • klipp (två minuter för användning i andra program).

Vid förköp av visningsrätt till program utan medverkande som utför upphovsrättsliga prestationer (t.ex. många dokumentärer), ska SVT som regel erhålla ett obegränsat nyttjande under en avtalad tidsperiod.

 

Rättighetsnivåer i produktionsavtalet

  • Licensperiod(-er): om vardera 30 dygn under vilka SVT har rätt att nyttja programmet/programmaterial i obegränsad omfattning för utsändning, inklusive i programtjänsten SVT World, samt för tillgängliggörande av programmet/programmaterial via SVT:s internetdomäner.
  • Serierätt: för programserier ska SVT ha rätt att lägga ut programavsnitt på SVT:s webbsidor från och med inledningen av respektive programavsnitts licensperiod, till och med 30 dygn efter inledningen av sista programavsnittets licensperiod.

 

SVT:s avtal som påverkar producentens skyldighet att förvärva och ersätta rättigheter

STIM: SVT betalar alltid utföranderättsersättning.

NCB: Tillämpligt vid produktionsutläggning men omfattar inte
vinjettmusik i återkommande program. Avtalet är inte tillämpligt vid
visningsrätt/förköp av visningsrätt, eller vid samproduktion (förutom vid
nordiska samproduktioner).

IFPI/SAMI: Tillämpligt vid produktionsutläggning för nyttjande i Sverige
men omfattar inte vinjettmusik i återkommande program. Avtalet är inte
tillämpligt vid visningsrätt/förköp av visningsrätt, eller vid
samproduktion. Avtalet innehåller särskilda regler om klarering vid
programförsäljning utomlands.

Bildupphovsrätt/”Bildavtalet” (gäller tidigare offentligjorda konstverk/
stillbilder/brukskonst, ej rörlig bild): SVT betalar ersättning till
organisationen Bildupphovsrätt för användning av offentliggjorda bilder
konstverk i SVT:s program. Bildavtalet är tillämpligt vid
produktionsutläggningar och samproduktioner. En separat lista på vilka
bilder och verk som använts i programmet med tillämpning av
Bildavtalet ingår i komplett leverans för SVT, eftersom SVT rapporterar
användningen till Bildupphovsrätt. Bildavtalet är inte tillämpligt vid
visningsrätt/förköp av visningsrätt.

Scanpix: Tillämpligt vid produktionsutläggningar men inte vid
samproduktioner. För att få nyttja bilder från Scanpix med stöd av SVT:s
avtal gäller följande:

  • SVT:s projektledare fattar beslut om tillgång till Scanpix.
  • Inloggningsuppgifter erhålls via SVT.
  • SVT ska ersättas för eventuella Scanpix-kostnader (till exempel användning av betalbilder eller researchtjänster).
  • Användning av Scanpix-bilder i en produktion ska redovisas till SVT (ingår i Komplett leverans).

Epidemic Sound: Tillämpligt vid produktionsutläggningar och vid
samproduktioner där SVT står för majoriteten av finansieringen. Avtalet
gäller inte vid vinjetter. Användning av musik från Epidemic Sound ska
rapporteras i Soundmouse (ingår i Komplett leverans). För inloggning till
Epidemic Sound kontakta Epidemicsounds

 

Ersättningsnivåer

Vid produktionsutläggningar får ersättningsnivåer och ersättningsvillkor till medverkande och upphovsmän (fysiska personer) inte vara mindre förmånliga än om de kontrakterats av SVT samt omfattats av SVT:s kollektiva avtal med Teaterförbundet och Svenska Musikerförbundet.
Ersättningsnivån till författare vid nyttjande av författares litterära verk,  får vid produktionsutläggning eller samproduktion, inte understiga vad SVT ska betala enligt SVT:s avtal med Svenska Författarförbundet.