Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Intäktsredovisning

En samproducents andel av influtna intäkter redovisas vanligtvis varje halvår per den 30 juni och 31 december.

Redovisningen ska vara SVT tillhanda senast en månad efter halvårets slut. Första redovisningstillfälle räknas från det halvår som påbörjas kalendermånaden efter att sändningskopia av Programmet färdigställts. Efter fem år ska redovisningen ske årsvis per den 31 december. Avvikelser kan förekomma och framgår av respektive avtal.

Avräkningen ska innehålla redovisning av respektive licensiering under perioden, uppgift om köpare/licenstagare, exploateringsform, licenstid, territorium, brutto- och fördelningsbar intäkt, distributionskostnader, distributionsersättningar samt de övriga uppgifter samproducent skäligen kan komma att begära.

* Redovisningen ska tillställas redovisningsvt@svt.se

* Betalning av ersättning ska ske mot faktura. I de fall utbetalning ska ske av SVT ska faktura tillställd SVT innehålla fältet ”Er referens” där produktionsnummer ska anges.