Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Företagskultur

Ladda ner värderingsmatris

 

SVT är till för alla

Sen 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslagstiftning.

I vår policy för Sverigespegling och likabehandling står det:

SVT är till för alla

Alla människor är lika mycket värda.

SVTs program ska spegla befolkningens olika behov, intressen, perspektiv och åsikter.
Alla ska känna igen sig i SVT:s utbud.

När vi anställer personal ska vi alltid tänka på att ha ett brett spektrum av kompetenser
och erfarenheter. Varje enskild rekrytering ska föra in ny kunskap om vår publik.

Alla ska känna sig trygga på SVT. Diskriminering, trakasserier och mobbing i alla former ska motverkas.

SVT välkomnar olikheter med hänsyn till ålder, kön, könsidentitet eller annat uttryck,
etnicitet, religion eller andra övertygelser, sexuell orientering, funktionsnedsättning och
behov av tillgänglighet. Hänsyn ska också tas till sociala och regionala aspekter.
Sveriges befolkning ska avspeglas i såväl utbud som i sammansättning av vår personal.

SVT har som mål att vara till för alla, och i takt med att samhället utvecklas bör det återspeglas i programutbudet.

Det är viktigt att tänka på detta vid exempelvis casting, rollbesättning, val av medverkande, inspelningsmiljöer och så vidare.

SVT ska undvika generaliseringar och låta människor framträda som individer.

 

Arbetsmiljö

SVT utgår ifrån att externa producenter, och deras underleverantörer, har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi utgår också från att man följer arbetsmiljölagstiftning, -förordningar och -föreskrifter, samt att det dokumenteras och vid behov kan uppvisas.

I de fall externa producenter har verksamhet i SVT:s lokaler, eller lokaler som SVT råder över, ska den externa producenten se till att SVT:s säkerhetsföreskrifter och regler för samordningsansvaret följs.

Om SVT-personal medverkar ska den externa producenten se till att SVT:s interna regler och policydokument för arbetsmiljö följs.

Kontakta SVT:s projektledare för programmet för ytterligare information och vidare kontakter med SVT Produktion.

Miljö

SVT:s vision är att få ner miljöbelastningen i våra produktioner och inköp till ett minimum. Så här uttrycks det i företagets miljöpolicy:

SVT ska ta ett aktivt ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter att minimera vår miljöbelastning i den egna produktionen, genom våra inköp samt i programverksamheten.

Fokus för SVT:s miljöarbete ska vara där vår påverkan är som störst. Vi ska prioritera arbetet med att minska vår klimatpåverkan och miljöpåverkan från avfall och inköp av varor och tjänster.

SVT strävar efter att mäta och följa upp vår miljöpåverkan. Miljöarbetat är integrerat i hela verksamheten och uppfyllandet av policyn granskas kontinuerligt.

Vi kommer att fortlöpande höja ambitionen i miljöarbetet. Genom att fastställa mål och handlingsprogram för miljöarbetet ska vi fullfölja vår policy och redovisa resultatet i en årlig miljöredovisning.

Det är svårt att bortse från vissa förutsättningar som finns när man producerar tv. Ofta ingår resor eller energikrävande teknik som ett naturligt inslag. Men det är viktigt att både interna och externa producenter tar miljöhänsyn i planeringen av programproduktion.

Miljökraven vid SVT:s inköp/upphandlingar har blivit fler, som vid upphandlingar av fordon, taxi, hyrbilar och hotell till exempel. Resor har en stor miljöpåverkan och SVT:s resepolicy rekommenderar att resor under 50 mil görs med tåg eller miljöfordon.

SVT har valt att i princip inte klimatkompensera tv-produktionen. Men det kan finnas undantag som i så fall beslutas i SVT:s programledning.

Alkohol och droger

Företaget har en alkohol och drogpolicy som gäller för verksamhet i SVT:s lokaler, eller lokaler som SVT råder över. I policyn står bland annat:

SVT ska vara en arbetsplats fri från de negativa konsekvenserna av alkohol och andra droger. Medarbetare med arbetsledande ansvar ska ha god kompetens om alkohol- och drogfrågor ur ett arbetsmiljöperspektiv och ska fungera som stöd vid tidiga insatser. Samverkan är grunden för ett gott arbetsmiljöarbete, där de fackliga organisationerna och arbetsmiljöombuden är viktiga resurser.

Säkerheten på SVT ska aldrig äventyras av alkohol och andra droger.